Spoločníci na ceste
(sprievodcovská služba)

Cestou Vás budú sprevádzať  okrem turistických navigátorov vo forme máp a geografických informácií aj traja  duchovní sprievodcovia.

  • V prvom rade to bude samotný Boh, ktorý sa nám prihovorí skrze svoje zjavenie vo Svätom písme, konkrétne cez osobu Ježiša Krista v Novom zákone. Texty sú zo Svätého písma, ktoré vydal Spolok svätého Vojtecha v roku 2007.

Okrem toho sa k nám bude prihovárať cez krásu a vznešenosť prírody, poklady našej histórie darované našim predkom, ako i cez ľudí, ktorých nám dnes posiela do cesty.

  • V druhej časti Vás bude sprevádzať sv. Cyril alebo sv. Metod a niekedy i spolu obaja,  formou citátov z diel, ktoré napísali buď oni sami, alebo ich žiaci.

Život Konštantína a Cyrila a Život Metoda, podľa staroslovienskeho textu a iných prekladov spracoval Štefan Vragaš a knihu vydala Matica slovenská v roku 1994. Úryvok z textu Napomenutie vladárom, ktorého autorstvo sa pripisuje sv. Metodovi, je z knihy Dr. Petra Ratkoša, CSc.:  Pramene k dejinám Veľkej Moravy, vydané SAV v Bratislave 1968 ako druhé vydanie.

  • Do tretice sa k Vám prihovorí otec biskup Viliam Judák svojimi reflexiami nad odkazom sv. Cyrila a Metoda súčasnému človeku. Úplné znenie textov nájdete v jeho útlej knižke: Živé dedičstvo,  ktoré vydalo Karmelitánske nakladateľstvo Bratislava v roku 2012.

Potom sa všetci sprievodcovia vzdialia opodiaľ a nechajú Vás, aby ste sa mohli nerušene porozprávať so samým sebou.